toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguagePersianFrom Shared Concern to Shared Action in Vienna - Persian

From Shared Concern to Shared Action in Vienna – Persian

-

 از نگرانی جمعی تا اقدام مشترک در کنفرانس وین  

از نگرانی جمعی تا اقدام مشترک در کنفرانس وین
سومین کنفرانس جھانی سلاحھای ھستھ ای کھ 8 و 9 دسامبر در وین پایتخت اتریش تشکیل شد می
تواند زمینھ ساز ادامھ پیگیریھای تلاش جمعی برای پایان دادن بھ بھ عصر سلاحھای اتمی باشد.
این زمانی ھولناک است کھ در آن شماری از کشورھا موجودیت و امنیت خود را با وجود این سلاحھا
مرتبط می دانند . این ھمان مضمونی است کھ دایساکو ایکدا Ikeda Daisaku یک فیلسوف بودائی
ژاپنی و فعال صلح نوشتھ است .
او پرزیدنت SGI یک سازمان بودائی بین المللی است کھ برای خلع سلاح اتمی در جھان فعالیت می
کند و این مقالھ را برای خبرگزاری IPS و IDN نوشتھ است .
آقای اکیدا، می نویسد : وقتی کھ ما بمناسبت ھفتادمین سالروز فرو ریختن بمب اتم بر روی شھرھای
بی دفاع ھیروشیما و ناگاساکی Nagasaki– Hiroshimaبرای سال آینده را مطرح کردیم ، گوئی
بمنزلھ پیامی بود کھ در قلب مردم نشست . مردمی کھ نسبت بھ آینده نگرانی دارند و در این باره از
ھرنشست بین المللی و ھر فرصت این نوع پیامد ھای بکار بردن بمب اتم را مطرح و مورد تبادل
نظر قرار می دھند .
در این راستا بیانیھ مشترک پیامدھای انسانی سلاحھای اتمی مجمع عمومی سازمان ملل متحددر ماه
اکتبر مورد تائید 155 کشور عضو قرار گرفت . این تعداد بالغ بر 80 در صد کلییھ کشورھای عضو
سازمان ملل متحد است.
نقطھ قوت این بیانیھ یاد آور عذاب علیمی است کھ قربانیان این حادثھ شوم مولود بکار بردن بمب اتم
ببار آورده است و در عین حال حاوی ھشداری است کھ دیگر ھرگز نباید این سلاح مخرب مورد
استفاده قرار گیرد. این ابزار شوم باید از فضای زندگی محو و نابود شوند.
سومین کنفرانس بین المللی راجع بھ پیامدھای ناشی از سلاح ھای ھستھ ای حامل پیامی است بر این
مبنی کھ ھمھ فعالان بشر دوست و کشورھا باید تمامی امکانات و مسا عی خود را بکار برند تا محو
سلاح ھای ھستھ ای در دستور روز قرار گیرد . ھمچنین پیامی است برای آندستھ از کشورھا کھ
تصور می کنند این سلاح برایشان جنبھ چتر امنیتی دارد. غافل از اینکھ دارا بودن آن ویا زیر چتر
امنیتی کشورھای اصلی صاحب اتم قرار گرفتن، خود بروز خطر را محتمل می گرداند. در واقع
مشارکت ھمگانی و توسعھ جامعھ مدنی و آگاھی عمومی بھترین ضامن امنیت و صلح است.
در دستور کار کنفرانس وین دو موضوع موضوع حائز اھمیت است کھ در مفھوم کلی آن خواست
مشترک و تعمیق حرکت جھانی در وصول بھ مقصود نھائی پایان دادن بھ وجود تسلیحات اتمی است .
زیرا وجود این ابزار ھمواره این نگرانی را نیز دارد کھ دو موضوع بالا پیش اید . اول اینکھ یک
اتفاق غیر عمدی و از روی سھو رخ دھد و موجب فاجعھ گردد و دوم اینکھ یک مشکل فنی و
سایبری پیش آید و باعث بروز انفجار اتمی یا عوامل جنبی آن شود.
در جریان بحران کوبا کھ در اصل یک بحران موشکی بود و در سال 1962بشریت را بشدت دربیم و
ھراس از بروز یک جنگ اتمی تمام عیار گرفتار کرده بود از شواھد تاریخی امکان خطرات مورد
بحث است .
در این جریان خود رھبران آنروزگار اتحاد جماھیر شوروی و ایالات متحده آمریکا با نگرانی و
نومیدی در صدد جلوگیری از بروز فاجعھ شدند. خوشبختانھ تلاش ھای بی وقفھ سیاسی در طی 13
روز نتیجھ داد. گفتیم در طی 13 روز وشب تلاش ، یعنی اینکھ زمان لازم در اختیار بود کھ با
گفتگوو قول وقرارھای دیپلماتیک بتوان بر یک بحران خانمانسوز برای بشریت فائق آمد .
بدبختی بزرگ ناگھانی بودن اتفاق است غیر از مواردی کھ قبلا اشاره شده حالا تصور کنید کھ یک
موشک حامل بمب اتم بطور اتفاقی بھ پرواز در اید د ر این صورت نھ 13 روز بلکھ فقط 13 دقیقھ
فرصت ھست کھ پیش از اصابت موشک بھ ھدف بتوان کاری کرد ، با این حال فرار مردم و نقل و
مکان عمومی غیر ممکن خواھد بود و سر انجام شھر مورد ھدف موشکی و ساکنان آن د ر نابودی و
ویرانی غرق خواھند شد.
مثال دیگر اینکھ بر اثر اشتباه، یک موشک اتمی از جایگاه خود پرتاب شود و ناچار متقابلا بھ آن
پاسخ داده شود یعنی جواب انتقامی . بدیھی است کھ ھرقدر عکس العمل انتقامی محدود ھم باشد سبب
یک فاجعھ زیست محیطی و اقلیمی خواھد شد. در این مورد اصطلاح ” گرسنگی ھستھ ای” را بکار
می برند نتیجھ آن است کھ بیش از دو میلیبون نفر قربانی بر جای خواھد ماند .
یک بمب اتمی می توان تمدند و فرھنگ ھای قوی را کلا نابود کند
استفاده تنھا از یک بمب اتمی می تواند علاوه بر تلفات جانی و بیماریھای دایمی چندین نسل بعدی
راھم علیل کند . در کنار ویرانیھای عمومی با پرتاب یک بمب اتمی مدنیت ھا و فرھنگ ھای نیرو
مند بشری ھم در معرض انقراظ قرار می گیرند.
مورد دیگری کھ در دستور کار کنفرانس وین است دقت نظر در طبیعت سلاح اتمی است .این
موضوع الزاما می تواند با خود پرتاب بمب اتمی بی ارتباط باشد . در اینجا قضیھ بھ آزمایش ھای
اتمی ربط دارد کھ بھ نوبھ خود یک نکتھ بسیار با اھمیتی است .
شھروندان Nagasaki , Hiroshima فقط اثرات وحشتناک ومستقیم بمب اتم را تجربھ نکردند
قربانیان باقیمانده این فاجعھ نشان می دھد کھ این قربانیان بار چھ مصیبتی را بر دوش می کشند .
بعلاوه حدود دوھزار آزمایش اتمی تاکنون شاھد زنده ای است بر رنج ھای دائمی کھ بر انسان تحمیل
شده است .بعلاوه ساکنانی کھ در نزدیکی مراحل تاسیس و ایجاد تاسیسات اتمی قرار دارند در
معرض تشعشات رادیو آکتیو قرار دارند . این سکنھ بطور دائم نگران سلامتی خود و کسانی ھستند
کھ در این تاسیسات بکار اشتغال دارند .
این امر نشان میدھد کھ منطق کشورھا ئی کھ دارا بودن و حفظ سلاح اتمی را بدون قصد استفاده از
آن توجیھ می کنند درست نیست زیرا صرف این تاسیسات و وجود بمب اتم بخودی خود یک تھدید
است و جان و سلامتی مردم ھمواره در معرض حطر قرار دارد.
ھزینھ ھای سرسام آور نگاھداری سلاح ھای اتمی
بررسی ھای سالانھ در مورد مصرف ھزینھ ھا برای حفظ و نگاھداری سلاح ھای اتمی حاکی از
ارقام سرسام آوری است کھ میشد بمصرف بسیاری از گرفتریھای امروزه بشری برسد.
بررسی ھا ازھزینھ 100 میلیارد دلاری حکایت دارند .حال اگر این رقم برای بھبود زندگی
شھروندان ھمین کشورھای دارای سلاح خرج شود بخوبی می توان تصور کرد کھ چھ تحولات مثبتی
در امور زدودن فقر ،تامین بھداشت عمومی و بھبودی ھمھ جانبھ زندگی و آموزش بوجود خواھد آمد
. اموری کھ در حفظ صلح و تنش ھای اجتماعی ھم تاثیر بسزا دارد.
با در نظر گرفتن این موضوع ھا کنفرانس وین نقش قابل توجھی را در تامین خواستھ ھای انسانی در
راه زندگی در یک جھان عاری از خطر سلاح ھای ھستھ ای بازی می کند.
تقویت ھمبستگی و قاطعیت
آقای اکیدا در ادامھ می نویسد تغیر استراتژی باید ھم از سوی کشورھای صاحب اتم و ھم کشورھای
بدون این سلاح صورت گیرد . تغیر نظرگاھھا میبایستی با ھدف نھائی محو سلاحھای اتمی بعمل آید
.بدیھی است رسیدن بھ چنین ھدفی بھ ایجاد ھمبستگی و تقویت قاطعیت مشترک و عمومی میان انسان
ھا نیاز دارد و حمایت از مردم ھیروشیما کھ در این مسیر حرکتی جھانی دارند بھ ھدف کمک می
کند.نباید فراموش کرد کھ جوزای تودا ، نخستین پدر معنوی و اولین پرزیدنت جنبش Gakkai Soka
سلاح ھستھ ای را بعنوان خطری برای اساسی ترین حقوق بشر یعنی حق حیات اعلام کرد و خواستار
آن شد کھ این سلاح مخرب تحت ھر شرایطی از میان برداشتھ شود.
این آرزوی قلبی بازماندگان ھیروشیما و ناگاساکی و ھمھ قربانیان در جھان است کھ دیگر ھرگز رنج
ھائی کھ آنھا تحمل کردند و می کنند برای نوع بشر تکرار نشود .
بھمین مناسبت بیانیھ وین ، حاوی اعلام نگرانی ھا در جھان نسبت بھ سلاح اتمی است .
در آستانھ 70 مین سال ھیروشیما و ناگاساکی پیام وین حاوی بیداری و حرکت جدی در راه محو
سلاح ھای اتمی است .
بازگردانی و تلفیق م رئیسی

Most Popular