toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageSwedishTowards Nuclear Disarmament with Monitoring and Verification - Swedish

Towards Nuclear Disarmament with Monitoring and Verification – Swedish

-

Mot kärnvapennedrustning med övervakning och kontroll

Av Radwan Jakeem

NEW YORK (IDN) – Det internationella samfundet strävar ständigt efter en värld fri från kärnvapen. Kontrollsystem och -metoder är avgörande för att förstå de komplexa utmaningar som ingår i att på ett korrekt sätt övervaka och kontrollera framtida insatser för kärnvapennedrustning som sannolikt kommer att utsätta länder för mer påträngande kontroller än någonsin.

Med de lärdomar som inhämtats från USA:s och Rysslands kontrollerfarenhet samt dialoger vid det internationella partnerskapet för kontroll av kärnvapennedrustning (IPNDV) kan de fem ständiga medlemmarna av FN:s säkerhetsråd – USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina – i synnerhet och intresserade stater i allmänhet bidra till ett effektivt kärnvapenförbud enligt fördraget om förbud mot kärnvapen (TPNW).

IPNDV är ett offentligt-privat initiativ som startades för fem år sedan av det amerikanska utrikesdepartementet och Nuclear Threat Initiative (NTI) med deltagare från mer än 25 länder. Syftet var att bygga kapacitet bland både stater med och utan kärnvapen samt utveckla tekniska lösningar för övervaknings- och kontrollutmaningar.

Under de senaste tre decennierna har antalet kärnvapen minskat avsevärt – enligt uppgift till cirka 14 500 – jämfört med kärnvapenarsenalen under kalla kriget då antalet nådde sin topp. Nyckeln till dessa dramatiska minskningar har enligt nedrustningsexperter varit förmågan att kontrollera varandras efterlevnad av vapenkontrollfördrag.

För att skapa en stabil grund för ytterligare minskningar av kärnvapen och främja målen för kärnvapennedrustning som fastställs i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (NPT) är noggrann utvärdering av övervaknings- och kontrollfrågor över hela kärnvapnets livscykel avgörande – från produktionen av klyvbara material och stridsspetsar, stridsspetslager, avveckling av kärnvapen och bortskaffande av kärnmaterial till följd av avvecklingsprocessen.

Artikel VI i NPT uppmanar var och en av parterna i fördraget att åta sig ”att i en anda av uppriktighet fortsätta förhandlingarna om effektiva åtgärder för att få ett snart slut på kärnvapenkapprustningen och påbörja kärnvapennedrustning, samt om ett fördrag om allmän och fullständig nedrustning under strikt och effektiv internationell kontroll”.

Sedan sitt första möte i mars 2015 har IPNDV brutit ny mark genom att bygga ett mångfaldigt internationellt arbetsprogram. Tillsammans har deltagare med och utan kärnvapen gjort stora framsteg i att identifiera de utmaningar som förknippas med kontroll av kärnvapennedrustning och identifierat möjliga förfaranden och tekniker för att möta dessa utmaningar.

Det primära fokuset i etapp I var övervakningen och inspektionen av en teoretisk process för avveckling av kärnvapen, kallad ”Basic Dismantlement Scenario”. Den omfattar steg 6–10 av processen för avveckling av kärnvapen. Dessa specifika steg är bara en del av en bredare uppsättning av insatser för avveckling av kärnvapen och kontroll av kärnvapennedrustning.

”Partnerskapet har gjort en stor insats för att förstå och hitta tillvägagångssätt för att lösa denna kärnutmaning för kontroll av kärnvapennedrustning” noterade IPNDV. Specifikt är partnerskapets centrala bedömning att:

Även om tuffa utmaningar kvarstår kan potentiellt tillämplig teknik, informationshinder och inspektionsförfaranden skapa en väg framåt som bör möjliggöra multilateralt övervakad avveckling av kärnvapenstridsspetsar samtidigt som man framgångsrikt kan hantera säkerhets-, skydds-, icke-spridnings- och klassificeringsproblem i framtida avtal om kärnvapennedrustning.

Etapp I av partnerskapets arbete avslutades i november 2017 vid det femte plenarmötet i Buenos Aires, Argentina.

I etapp II fördjupade IPNDV sin förståelse för effektiva och praktiska kontrollalternativ för att stödja framtida kontroll av kärnvapennedrustning och demonstrerade sitt arbete genom konkreta insatser såsom övningar och demonstrerationer.

IPNDV strävar efter att öka engagemanget och nå ut till den bredare gruppen som är intresserade av kontroll av kärnvapennedrustning, inklusive tekniska och politiska grupper samt den akademiska världen. Dessutom delade partnerskapet sitt arbete med FN:s grupp av statliga experter för kontroll av kärnvapennedrustning och medlemmar av fördraget om icke-spridning av kärnvapen i förberedelse inför 2020-års NPT-utvärderingskonferens (NPT RevCon) från 29 april till 10 maj 2019 vid FN:s högkvarter i New York.

Från den 3–5 december 2019 deltog 89 representanter från 24 länder, plus Europeiska unionen, i det sjunde plenarmötet med det internationella partnerskapet för kontroll av kärnvapennedrustning i Ottawa, Kanada, för att slutföra etapp II och för att påbörja planeringen för etapp III.

Mötet innehöll bland annat presentationer om praktiska övningar och tekniska demonstrationer som tog partnerskapets resultat ”från teori till praktik”. Partnerna fokuserade på tekniska problem och policyfrågor som ska behandlas i etapp III. Den schweiziska regeringen var värd för ett kick-off-symposium den 18–19 mars i Genève där man belyste IPNDV:s arbete och dess plats i det bredare sammanhanget för kontroll av kärnvapennedrustning.

Symposiet och utställningen bara några veckor före utvärderingskonferensen för icke-spridning av kärnvapen (NPT) från den 27 april till den 22 maj vid FN:s högkvarter i New York är viktiga särskilt eftersom de belyser resultaten från etapp I och II av IPNDV när det gäller teknikens potentiella roll och begränsningar vid kontroll av kärnvapennedrustning, användbarheten av praktiska övningar och demonstrationen för kontroll av kärnvapennedrustning och IPNDV:s arbete i det bredare sammanhanget i samband med kärnvapennedrustning.

IPNDV:s Phase II Summary Report: Moving from Paper to Practice in Nuclear Disarmament Verification, som släpptes i januari 2020, behandlade deklarationer om kontroll av kärnvapen, kontroll av minskningar och tekniker för kontroll.

Det är värt att notera att IPNDV-deltagarna efter det sjunde plenarmötet i december i Ottawa besökte de kanadensiska kärnkraftslaboratorierna i Chalk River som är det historiska hemmet för Kanadas första kärnreaktor. Här fick de se demonstrationer av experimentella tekniker för att kontrollera närvaron eller frånvaron av material ägnat för kärnvapenframställning. Dessa är viktiga uppgifter vid kontrollprocessen för kärnvapennedrustning.

Demonstrationen vid Chalk River var en av fem demonstrationer av praktiska övningar och tekniker som genomfördes under etapp II för att utveckla partnerskapets förmåga att identifiera tekniker och förfaranden som kan tillämpas i alla faser av livscykeln för avveckling av kärnvapen. [IDN-InDepthNews – 14 februari 2020]

Foto: 22 deltagare från 11 länder samlades vid Forschungszentrum Juelich i Tyskland den 23 september 2019 för att delta i IPNDV:s övning för kontroll av kärnvapennedrustning, gemensamt organiserad av Frankrike och Tyskland. Källa: Forschungszentrum Juelich / Tobias Schloesser.

Most Popular