toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageSwedishLärdomar från ungdomsfokuserade ”Future Action Festival” inför FN:s framtidstoppmöte Summit of the...

Lärdomar från ungdomsfokuserade ”Future Action Festival” inför FN:s framtidstoppmöte Summit of the Future

-

Av Joyce Chimbi

NAIROBI (IPS) – Världen har passerat halva tiden för att uppnå målen för hållbar utveckling, i en tid med flera, aldrig tidigare skådade och betydande destruktiva globala chocker. Två av världens mest akuta utmaningar är klimatkrisen och hotet om kärnvapenupprustning. Ett allvarligt bekymmer är den stora bristen på engagemang bland ungdomar i frågor av avgörande global betydelse. |KINESISKAITALIENSKAJAPANSKAENGELSKA

Future Action Festival Poster. Photo: Yukie Asagiri, INPS Japan.
Future Action Festival Poster. Photo: Yukie Asagiri, INPS Japan.

Tadashi Nagai talade med IPS under FN:s konferens om det civila samhället 2024, vars resultat kommer att ligga till grund för diskussioner på hög nivå när FN står värd för hundratals världsledare, beslutsfattare, experter och förespråkare i september vid framtidstoppmötet Summit of the Future i New York. Han betonade vikten av att bygga koalitioner och rörelser samt engagera ungdomar för att snabbare kunna uppnå målen för hållbar utveckling. 

Tadashi Nagai, som är en representant för organisationen Soka Gakkai International och organisationskommittén för Future Action Festival vid Nairobi-konferensen, sade: ”I mars 2024 ägde Future Action Festival rum i Tokyo, med cirka 66 000 deltagare och över 500 000 som tittade via livestream. Evenemanget var ett samarbete mellan ungdoms- och medborgargrupper för att främja en djupare förståelse samt proaktiv hållning bland ungdomar om kärnvapennedrustning och lösningar på klimatförändringen som två frågor av globalt intresse”.

Organisationskommittén bestod av representanter från sex organisationer, nämligen GeNuine, Greenpeace Japan, Japan Youth Council, Kakuwaka Hiroshima, Youth for TPNW och Soka Gakkai International (SGI) Youth. Nagai menade att den genomslagskraftiga kommittén återspeglar en påtaglig, effektfull koalition och rörelse som strävar efter att lösa frågor av global, nationell och lokal betydelse inom de två största existentiella hoten idag: kärnvapen och klimatkrisen.

Nagai talade om den ofrånkomliga kopplingen mellan ungdomars engagemang och uppfyllandet av löftet om en fredlig värld – som är en förutsättning för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling liksom andra relaterade globala och nationella åtaganden. Inför Future Action Festival genomfördes en undersökning om ungdomars medvetenhet i hela Japan från november 2023 till februari 2024, som riktade sig till personer mellan 10 och 40 år. Undersökningen fokuserade på tematiska områden som samhälle, klimatförändringar, kärnvapen, ungdomar och sociala system samt FN.

Future Action Festival Filmed and edited by Katsuhiro Asagiri, Yukie Asagiri and Kevin Lin of INPS Japan Media.

Resultaten från undersökningen var upplysande och gav insikter i hur ungdomarna uppfattade dessa frågor och deras möjliga roll i att lösa dem. När det till exempel gäller förverkligandet av en värld fri från kärnvapen visade undersökningen att 82 procent av de tillfrågade ansåg att kärnvapen inte behövdes. Med tanke på att 119 925 respondenter deltog i undersökning är avskaffandet av kärnvapen en vision som delas av många ungdomar i Japan.

”Vi har lärt oss från Japan hur organisationer inom det civila samhället, som var representerade vid Nairobi-konferensen, kan bygga effektfulla, informativa och livsförändrande koalitioner och rörelser för att ta itu med de mest existentiella hoten som mänskligheten står inför idag. Den här konferensen är unik, historisk och mycket viktig eftersom den äger rum inför FN:s framtidstoppmöte Summit of the Future. Future Action Festival var ett tillfälle att samla unga människors röster i frågor som är av avgörande betydelse för världssamfundet, på samma sätt som resultatet av Nairobi-konferensen kommer att ligga till grund för FN:s toppmöte senare i september”, sade Nagai.

Genom festivalen var kommittén fast besluten att bidra till FN-initiativ och stödja FN:s nyinrättade kontor för ungdomsfrågor Youth Office. Dessutom vill kommittén skapa ett momentum för att stärka internationellt samarbete och solidaritet för en fredlig och hållbar framtid.

Tshilisi Marwala, President of the UN University and UN Under-Secretary-General (Center) who endorsed the joint statement from the organizing committee, acknowledged the critical importance of young voices in shaping the Summit’s agenda and urged them to “be a beacon of hope and a driving force for change.Photo: Yukie Asagiri, INPS Japan.
Tshilisi Marwala, President of the UN University and UN Under-Secretary-General (Center) who endorsed the joint statement from the organizing committee, acknowledged the critical importance of young voices in shaping the Summit’s agenda and urged them to “be a beacon of hope and a driving force for change.Photo: Yukie Asagiri, INPS Japan.

Med detta i åtanke överlämnades en gemensam deklaration från Future Action Festival till FN som kan ligga till grund för, påverka och utforma diskussioner på hög nivå vid toppmötet när det gäller framtagandet av tre internationella ramverk: Pact for the Future (tillgängligt som ett första utkast),  Global Digital Compact och Declaration on Future Generations. Nagai sade att framtidspakten Pact for the Future måste vara ambitiös, inkluderande och innovativ.

Under temat ”Summit of the Future: Multilateral Solutions for a Better Tomorrow” strävar toppmötet efter att skapa ett nytt globalt samförstånd om hur en gemensam framtid bör se ut och vad som kan göras idag för att säkra den. Detta ska göras genom att stärka samarbetet kring kritiska utmaningar och åtgärda brister i den globala styrningen, bekräfta befintliga åtaganden, inklusive målen för hållbar utveckling, mot ett förnyat multilateralt system som är bättre lämpat att påverka människors liv på ett positivt sätt. Framtidstoppmötet Summit of the Future kommer att skapa förutsättningar för att underlätta ett snabbare genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Världsledare bekräftar ungdomars avgörande roll när det gäller hållbar utveckling och menar att målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 endast kan uppnås om de är med folket, av folket och för folket.  Enligt Nagai är Agenda 2030 en uppmaning till medborgarna att engagera sig, särskilt unga människor, för att ”kanalisera sin oändliga kapacitet för aktivism till skapandet av en bättre värld”.

Det finns en viktig koppling mellan konferensen för det civila samhället, toppmötet och andra evenemang som Future Action Festival – alla dessa är inriktade på att effektivt ta itu med frågor av global betydelse som klimatförändringar, krig och ökad ojämlikhet. Varje förslag som FN:s generalsekreterare lägger fram för övervägande vid FN:s framtidstoppmöte Summit of the Future kommer att ha påvisbara effekter på uppnåendet av målen för hållbar utveckling.

2024 UN Civil Society Conference. Photo: UN News
2024 UN Civil Society Conference. Photo: UN News

I slutändan var Nairobi-konferensen en process för förnyelse av förtroende och solidaritet på alla nivåer – mellan folk, länder och generationer. Den lade fram argument för en grundläggande omprövning av politiska, ekonomiska och sociala system så att de blir mer rättvisa och effektiva för alla.

Vid avslutningen på konferensen betonade Mithika Mwenda, från Pan African Climate Justice Alliance, behovet av ”djärvhet och uppriktiga samtal” för att uppnå de radikala förändringar som krävs för att säkerställa en hållbar utveckling för alla, fattigdomsbekämpning och i slutändan en handlingsinriktad framtidspakt (Pact for the Future, som är ett av de förväntade resultaten av toppmötet).

Grupper och organisationer från det civila samhället rekommenderade också en motsvarande förnyelse av det multilaterala systemet. De rekommenderar dessutom att framtidstoppmötet Summit of the Future ska bli det avgörande tillfället för att komma överens om de mest akuta förändringarna som krävs för att skapa en framtid som kännetecknas av jämlikhet, rättvisa och delat välstånd.

Antonio Gutierrez, Director General of UN/ Public Domain
Antonio Gutierrez, Director General of UN/ Public Domain

Generalsekreterare António Guterres och Kenyas president William Ruto berömde det civila samhällets ansträngningar och betonade deras ”oumbärliga bidrag”.

I sitt tal sade Guterres att han gång på gång hade bevittnat den enorma inverkan som det civila samhället har i världens alla hörn när det gäller att lindra lidande, driva på för fred och rättvisa, stå upp för sanningen samt främja jämställdhet och hållbar utveckling. Detta trots att många utsätts för stora personliga risker.

När det gäller aktuella konflikter, som i Gaza, Sudan och pågående kriser i Sahel, regionen kring Afrikas stora sjöar och kring Afrikas horn, sade han att FN inte kommer att ge upp ”kampen för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter”.

Han erkände att det civila samhället var avgörande för att ta itu med många frågor i världen, bland annat för att minska de digitala klyftorna samt för att återuppliva den gemensamma strategin för fred och säkerhet.

”Vi behöver er kunskap från frontlinjen, vi behöver er ’allt är möjligt’-attityd för att övervinna hinder och hitta innovativa lösningar”, sade Guterres. Vi vill att ni använder era nätverk, er kunskap och era kontakter för att implementera lösningar och övertyga regeringar att agera.”

Notera: Denna artikel presenteras av IPS Noram i samarbete med INPS Japan och Soka Gakkai International som har rådgivande status i ECOSOC.

INPS Japan/IPS UN Bureau

Translation coordinated by Kevin Lin

Most Popular