toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageSwedishKick Off To A Nuclear Race Threatening Doomsday - Swedish

Kick Off To A Nuclear Race Threatening Doomsday – Swedish

-

Kick-off till en kärnkraftsutveckling som hotar domedagen.

Synpunkter av Sergio Duarte

Författaren var president av Nobels fredspris under Pugwash-konferensen gällande vetenskap och världsliga frågor 1995, och före detta ambassadör av Brasilien. Han tjänstgjorde även i olika nyckelposter.

NEW YORK (IDN) – Samtidigt som detta skedde fick världen information om att dommedagsklockan närmade sig tolvslaget, samt utgåvan av kärnställningsrecensionen (NPR) 2018 från USA:s regering.

Även om informationen ovan bygger på många olika åsikter, så handlar båda om säkerhetsoro: den första är en dramatisk påminnelse om de överhängande farorna som kärnvapen utgör, och behovet av att eliminera dem. Den andra betonar rollen som kärnvapenbevakningen har, och att bevakningen är kapabel att hantera internationella spänningar och undvika faror genom att utvidga flexibiliteten och mångfalden av befintliga kärntekniska vapen.

För många observatörer skulle NPR öka sannolikheten för användningen av kärnvapen och kunna tjäna som motivering för andra kärnvapenstater att förbättra sina egna kärnvapen, som ett sätt att motverka vad de kan se som en aggressiv ståndpunkt. Detta kan i sin tur utlösa en ny runda av kärnvapensutveckling.

Det centrala argumentet i kärnkraftsgranskningen är att kärnvapen har och kommer att fortsätta att spela en avgörande roll i att avskräcka användningen av kärnvapen och icke-nukleära attacker, och att de är nödvändiga för att förebygga aggression nu och under överskådlig framtid.

Enligt NPR skulle den amerikanska kärnvapenarsenals avskräckande roll utvidgas genom att öka flexibiliteten och utbudet av nukleära alternativ, inklusive lågavkastningsvapen, vilket skulle förhindra potentiella motståndare att söka fördelar med hjälp av en begränsad nukleär eskalering.

Kritikerna av den nya kärnställningen har varnat för att mindre atomvålar med låg avkastning faktiskt skulle försvaga skillnaden mellan kärnvapen och icke-kärnvapen och sänka kärnvapennivån. Det fnns heller ingen garanti för att eskaleringscykeln skulle vara begränsad när kärnvapen av vilken storlek som helst införts.

Dessutom diskuterar NPR användningen av kärnvapen som försvar mot icke-nukleära attacker i USA, och utesluter inte heller en första gångens användning. Det är också möjligt att argumentera att vissa icke-nukleära nationer kan frestas att förvärva dessa vapen själva om de blir övertygade om att det skulle sätta dem i stånd att uppnå sina nationella mål och förhindra en attack.

Trots ömsesidiga anklagelser om överträdelser har bilaterala åtgärder förhandlats mellan USA och Ryska federationen, och resulterat i betydande minskningar av den svindlande mängd massförstörelsevapen som samlats in under det kalla kriget.

FN:s generalsekreterare António Gueterres gratulerade nyligen båda länderna till den framgångsrika minskningen av strategiska kärnkrafter. Länderna har nu nått de nivåer som fastställdes genom det nya strategiska vapenreduceringsfördraget (New START), Han betonade även att “insatser för kärnvapennedrustning, icke-spridning och vapenkontroll är viktigare än någonsin”.

Det totala kärnvapennivån i USA och Ryssland ligger nu på den lägsta nivån någonsin. Det är verkligen en prisvärd övning att uppnå en fullständig eliminering av kärnvapen.

Det råder ingen tvekan om att en ökning av antalet kärnvapenstater skulle äventyra internationell fred och säkerhet. Den stora delen av det internationella samfundet har upprepade gånger hävdat att själva förekomsten av kärnvapen är det verkliga hotet mot fred och säkerhet, oavsett vem som äger dem. Ojämlika standarder kan inte finnas kvar för alltid.

Detta blev klart efter ikraftträdandet av NPT, som begränsade antalet kärnvapenstater till de fem som hade förvärvat vapnen inom korrekt datum. Därefter lyckades fyra andra länder utveckla sina egna nukleära arsenaler och ett litet antal länder har blivit avskräckta från att göra samma sak.

I vissa andra länder förespråkar delar av den allmänna opinionen ett öppet förvärv av oberoende kärnkraftvapen, för att vara säkra på att de kan försvara sig. Kärnvapenavskräckande information uppmuntrar ofta sådana åsikter. De flesta icke-nukleära länder anser dock att deras säkerhet är starkare genom att inte förvärva kärnvapen.

Sedan 1945 [slutet av andra världskriget] har ett flertal multilaterala avtal skapats för att förhindra en obruten spridning av massförstörelsevapen – kärntekniska, kemiska och bakteriologiska vapen. Trots deras betydelse är dock två av dessa avtal ännu inte i kraft.

1996 års omfattande testförbudsfördrag (CTBT) är ett av dessa avtal. Åtta länder tvekar fortfarande att underteckna och / eller ratificera avtalet, vilket är ett nödvändigt steg för att sätta avtalet i kraft. Bland dessa åtta länderna har den demokratiska folkrepubliken Korea genomfört kärnprovsexplosioner under 2000-talet, vilket är i strid med FN:s säkerhetsråd. Detta har skett trots de ökade sanktioner som ålagts. Alla andra länder observerar reglerna och har inte genomfört sådana övningar.

Enligt kärnkraftsrevisionen kommer USA inte att söka ratificering av CTBT. Istället kommer de fortsätta att stödja sin förberedande kommitté, det internationella övervakningssystemet och den internationella datacentralen. Andra avlägsna länder är inte lika rättframma i sina uttalanden gällande sina avsikter. I vilket fall som helst är det de ledande länderna med stora kärnvapnen som är nödvändiga för att få alla andra länder att gå med i avtalet.

Det andra viktiga verktyget som ännu inte är i kraft är avtalet gällande förbud mot kärnvapen, vilket kommer leda till en fullständig eliminering. Detta avtal antogs den 17 juli 2017 av en stor majoritet av länderna, men signatur- och ratifieringshastigheten har varit långsammare än väntat, delvis på grund av aktiva och hårda motstånd från innehavarna av kärnvapen och deras allierade.

Avtalets anhängare betonar att det inte är meningen att motsäga NPT utan snarare att skapa en väg att fullgöra NPT:s åtaganden som beskrivet i artikel VI. Även om det inte är möjligt att nå alla länder, är förbudsfördraget fortfarande ett kraftfullt verktyg som visar stödet från ett stort antal medlemmar i det internationella samfundet.

Ett tillfälle ges under den nuvarande översynen av NPT. En annat tillfälle är den kommande FN-konferens om kärnvapennedrustning, som planeras att äga rum i maj i New York. [IDN-InDepthNews – 11 februari 2018]

Most Popular