toward-a-nuclear-free-world

Reporting the underreported threat of nuclear weapons and efforts by those striving for a nuclear free world. A project of The Non-Profit International Press Syndicate Japan and its overseas partners in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC since 2009.

INPS Japan
HomeLanguageSwedishEuropean Parliamentarians Call for Advancing Nuclear Disarmament - SWEDISH

European Parliamentarians Call for Advancing Nuclear Disarmament – SWEDISH

-

EU-parlamentariker uppmanar till att främja kärnvapennedrustning

Av Jamshed Baruah

GENEVA (IDN) – EU-parlamentariker har betonat behovet av att ta “konkreta steg” mot kärnvapennedrustning så att det blir “en prioritet för år 2023”. Detta, sade de, bör vara “ett komplement till att stigmatisera kärnvapen och stärka nedrustningsfördrag som TPNW“, FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen, som trädde i kraft den 22 januari 2021.

Sjutton parlamentariker från åtta europeiska länder – Belgien, Danmark, Tyskland, Island, Norge, Skottland, Slovenien och Sverige – deltog i en konferens i samband med ICAN:s Act on It Forum den 9-10 mars i Oslo, Norge, som underströk parlamentsledamöternas avgörande roll för att främja kärnvapennedrustning.

Konferensen arrangerades av Norges kristdemokratiska parti, Norges liberala parti och Socialist Left Party.

I ett sammanfattande uttalande uppmanar parlamentsledamöterna sina regeringar att minska kärnvapnens roll i sina säkerhetsstrategier, att kontinuerligt fördöma kärnvapenhot och att uppmuntra våra allierade partner i G7 att göra G7-toppmötet 2023 (i maj) i den symboliska staden Hiroshima till utgångspunkt för förhandlingar om kärnvapennedrustning.

I parlamentsledamöternas sammanfattande uttalande förklaras vidare att de hade träffats för att diskutera främjandet av kärnvapennedrustning och TPNW samt deras roll som parlamentariker för att “uppnå en värld utan kärnvapen”. De utforskade sina nationella situationer och ståndpunkter och utbytte idéer om hur man kan uppmuntra djärvare och mer konkreta åtgärder för kärnvapennedrustning.

I det sammanfattande uttalandet påpekades vidare att tio år efter det att Norge stod värd för den första konferensen om kärnvapnens humanitära konsekvenser har man kommit överens om ett fördrag som förbjuder kärnvapen enligt internationell rätt med 92 undertecknare och 68 stater som är parter.

“TPNW är en viktig förstärkning av systemet för kärnvapennedrustning och icke-spridning i en tid då riskerna för kärnvapenanvändning ökar och kärnvapentabutet urholkas. Det olagliga och brutala aggressionskriget mot Ukraina som tillfogats av den ryska regimens kärnvapenhot avslöjar de outhärdliga risker som är förknippade med kärnvapen. Vi fördömer otvetydigt alla kärnvapenhot och uppmanar ledare och politiker att se till att kärnvapen aldrig kommer att användas igen genom fullständig global kärnvapennedrustning.”

Parlamentarikerkonferensen diskuterade bristen på insyn i kärnkraftspolitiken, bland annat i fråga om överenskommelser om delning av kärnkraft. Som komplement till NPT är TPNW det mest omfattande rättsliga verktyget för att uppnå detta mål, konstaterade de. Och uppmanade därför alla regeringar att främja universalisering av fördraget och stödja dess genomförande samt att ansluta sig till TPNW så snart som möjligt.

De välkomnade ikraftträdandet av TPNW och det framgångsrika första partsmötet i juni 2022. Vid detta möte fastställde konventionsstaterna en ambitiös plan för hur nedrustningssystemet ska stärkas, som kompletterar deras insatser som parter i fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT).

Som det enda fördraget som förbjuder hotet om att använda kärnvapen, och genom att konventionsstaterna starkt fördömer alla kärnvapenhot, har TPNW varit ett exempel för det internationella samfundet på hur man kan stärka det årtionden gamla tabuet genom ett kontinuerligt och konsekvent fördömande av kärnvapenhot, förklarade parlamentsledamöterna.

De lovordade det konstruktiva engagemanget hos de stater som deltagit som observatörer i mötet med de stater som är parter i TPNW och uppmuntrade alla andra icke-signatärer att också observera det andra mötet som ett mellansteg mot undertecknande och ratificering av TPNW.

“Vi uppmanar våra regeringar att undersöka möjligheterna att samarbeta med konventionsstaterna, särskilt när det gäller stöd till offren och miljösanering, i enlighet med artikel 6 och 7 i TPNW.”

Vid ICAN Act on It Forum i Oslo samlades experter, kampanjare och vänner från hela världen under två dagar för att lära sig och utbyta mer om de argument och verktyg som kan användas för att förespråka kärnvapennedrustning och FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen i stater som är skyldiga till kärnvapenbrott.

Kärnvapenkomplicerade stater kanske inte har egna kärnvapen, men de stöder status quo genom att låtsas vara för kärnvapennedrustning samtidigt som de aktivt stöder kärnvapen i sin nationella säkerhetspolitik, och de gör inte mycket för att stödja nedrustningsrörelsen.

Fem länder – Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Turkiet och Tyskland – har alla amerikanska kärnvapen. Dessutom “godkänner” 29 länder (plus de fem värdländerna) innehav och användning av kärnvapen genom att tillåta att kärnvapen används på deras vägnar inom ramen för försvarsallianser, däribland Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) och Organisationen för ett kollektivt säkerhetsfördrag (CSTO).

Alla trettiofyra länder (kärnvapenstater) som stöder användningen av kärnvapen är: Albanien, Armenien, Australien, Vitryssland, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grekland, Kroatien, Ungern, Island, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sydkorea, Spanien, Sverige, Tjeckien och Turkiet.

Mot denna dystra bakgrund diskuterade företrädare för stater, städer och det civila samhället, parlamentariker, överlevande och andra experter och kampanjdeltagare vid det forum som anordnades av Nobelpristagaren 2017, Internationella kampanjen för avskaffande av kärnvapen, sätt och metoder för att få kärnvapenkomplicerade stater att avstå från sina alarmerande ställningstaganden.

De gjorde det i övertygelsen om att kärnvapen är de mest destruktiva, omänskliga och urskillningslösa vapen som någonsin har skapats och att det inte finns något humanitärt svar på dem. “Den oacceptabla risken kräver att vi agerar”, förklarade de. [IDN-InDepthNews | 12 mars 2023]

Bild: ICAN Act on It Forum i Oslo. Kredit: ICAN

Most Popular